English Kontrast

dr Ewa Plebanek

e-wizytówka

Doktor nauk prawnych; adwokat

ORCID: 0000-0002-1266-2584

dr Ewa Plebanek– doktor nauk prawnych, adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). W 2008 r. na podstawie napisanej pod opieką naukową prof. dra hab. Andrzeja Zoll pt. Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasad konstytucyjnych i polskich ustaw karnych (wydana pt. Materialne określenie przestępstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2009) otrzymała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne materialne.

Wpisana na listę adwokatów; jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie (aktualnie nie wykonuje zawodu).

Od 1 październiku 2017 r. pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2009-2017 adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 2014-2016 szkolenia z zakresu prawa karnego materialnego dla aplikantów adwokackich (Okręgowa Izba Adwokacka w Opolu). Począwszy od 2011 roku coroczne szkolenia z zakresu prawa karnego materialnego w ramach kursu przeznaczonego dla osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego na aplikację (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego). Szkolenia i wykłady eksperckie z zakresu prawnokarnych aspektów prawa medycznego dla lekarzy oraz prawników. Wykłady na studiach podyplomowych (Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) z zakresu odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych. Kilkadziesiąt publikacji naukowych. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Promotor prac magisterskich oraz licencjackich.

Specjalizacje i zainteresowania naukowe:

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna, medyczne prawo karne, prawo wykroczeń, konstytucyjne aspekty odpowiedzialności represyjnej, zagadnienia z pogranicza prawa karnego materialnego i procesowego, odpowiedzialność dyscyplinarna (zawodowa).

Języki obce:

j. angielski

Publikacje:

https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/welcome/raport/6214/0/0

Wystąpienia i Szkolenia:

„Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności”, Konferencja naukowa „Zasada proporcjonalności w prawie karnym na płaszczyźnie stanowienia i stosowania prawa”, Uniwersytet Śląski, Katowice 28-29 września 2009

Wykłady z zakresu polskiego prawa karnego materialnego (prawo karne część ogólna, prawo karne część szczególna, prawo wykroczeń) w ramach przedmiotu kursowego „Szkoła prawa polskiego” skierowanego do studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie (w ramach współpracy z Katedrą Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego), maj 2011.

„Wybrane prawnokarne aspekty przerywania ciąży pod rządami kodeksu karnego z 1997 i ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” II Akademicki Kongres Feministyczny „Jak Feminizm Zmienił Polską Naukę?” Kraków, 26-28 Września 2011

„Wykłady” na temat prawa, dla dzieci w wieku szkolnym w ramach „Uniwersytetu Dziecięcego” działającego przy Domu Kultury w Krzeszowicach (2014).

„O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.”, Konferencja naukowa „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, sekcja Populizm penalny, Kraków 6-7 czerwca 2016 r.

Program:

https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/art,8,panstwo-gospodarka-spoleczenstwo-6-7-czerwca-2016-r-.html

„Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego”, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej Leon Wachholz w 150 rocznicę urodzin, w 75 rocznicę śmierci organizowanej przez Państwową Akademię Umiejętności, Zakład Medycyny Sądowej CM UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowską Akademię, Kraków Państwowa,
15 maja 2017 r.,

Program

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/1276-leon-wachholz-w-150-rocznice-urodzin-w-75-rocznice-smierci

„Problematyka karnoprocesowa badań poligraficznych w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury”, Międzynarodowa konferencja naukowa „Badania poligraficzne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1990 roku”, Kraków 12-13 czerwca 2017 r.

Program:

https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/art,19,badania-poligraficzne-w-europie-srodkowej-i-wschodniej-po-1990-roku.html

„Naruszenie zasad udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą jako przesłanka przypisania odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym”, referat zamawiany wygłoszony na Konferencji naukowej: XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne. Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia, 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. Warszawa, organizator kwartalnik Prawo i Medycyna.

Program:

http://www.prawoimedycyna.pl/konferencje/xv-ogolnopolskie-forum-prawniczo-medyczne/228

Naruszenie standardów postępowania w położnictwie i ginekologii jako przesłanka przypisania odpowiedzialności karnej, referat zamawiany wygłoszony na Konferencji Naukowej „Problemy prawa medycznego”, 11-12 maja 2018 r. , Centrum Dydaktyczno – Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Organizator: Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

https://www.umb.edu.pl/s,16181/Program

XVIII Konferencja „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo”, Kraków 11-12 czerwca 2018 r., panel: Propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości, referat: Dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie de lege lata i de lege ferenda

Program

https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/art,660,panstwo-gospodarka-spoleczenstwo-11-12-czerwca-2018-r-.html

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo i medycyna –wybrane zagadnienia” , Uniwersytet Opolski 30 listopada 2018 r., referat: Naruszenie standardów postępowania w medycynie a przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie, organizatorzy: Uniwersytet Opolski, Izba Adwokacka w Opolu oraz Opolska Izba Lekarska

Program:

http://adwokatura.opole.pl/aktualnosci/szczegolowy-program-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-prawo-medycyna-wybrane-zagadnienia/; http://prawo.uni.opole.pl/index.php/wpia/view/624

III Seminarium prawa medycznego „Odpowiedzialność zawodowa przedstawicieli zawodów medycznych” organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB 8 grudnia 2018 r., referat: „Materialny element w odpowiedzialności zawodowej w ochronie zdrowia (szkodliwość zawodowa)”

Program

https://www.umb.edu.pl/s,18818/III_ZEBRANIE,

Wykład ekspercki z zakresu medycznego prawa karnego na zaproszenie Pana Profesora dr hab. nauk med. Sławomira Wołczyńskiego, kierownika Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, 12 kwietnia 2019 r.

Program:

https://www.umb.edu.pl/s,19581/dr_Ewa_Plebanek

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu zamówień publicznych „Informatyzacja zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki” organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy wsparciu medialnym Wydawnictwa C.H. Beck w Warszawie oraz Kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych, referat: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w zamówieniach publicznych, 14 czerwca 2019, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ogólnopolska Konferencja organizowana przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych „Prawne aspekty procesu leczniczego”, 14 listopada 2019, Warszawa Referat: „Prawnokarna ochrona płodu a autonomia ciężarnej lub rodzącej pacjentki”,

Program:

https://kirp.pl/konferencja-nt-prawnych-aspektow-procesu-leczniczego-rejestracja-juz-otwarta/

Wykład ekspercki „Odpowiedzialność karna za błąd w leczeniu” w ramach Seminarium naukowego organizowane w ramach Programu Wiodącego ELSA Poland: Prawo i Medycyna, na zaproszenie ELSA Kraków, 20 listopada 2019 r. Kraków

Program:

https://www.facebook.com/events/483201739072892/541261169933615/notif_t=admin_plan_mall_activity&notif_id=1574086847563280

VII Tydzień Konstytucyjny organizowany przez Stowarzyszenie imienia Zbigniewa Hołdy, 21-26 października 2019, Zajęcia z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, nt. zjawiska tzw. hejtu, mowy nienawiści i szeroko rozumianej przemocy w internecie
Program:

https://www.facebook.com/events/382807872384729/