English Kontrast

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce


W toku studiów realizowanych jest 29  przedmiotów, w ramach których prezentowane są treści teoretyczno-prawne oraz praktyczne, poparte doświadczeniem zawodowym wykładowców. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej.

 

Egzamin końcowy

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę ustną i obejmuje materiał z wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów.

 

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.