English Kontrast

Możliwość dofinansowania studiów podyplomowych na Wydziale Finansów i Prawa


Baza usług rozwojowych PARP


Usługi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mogą być dofinansowane dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Profil Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Bazie usług rozwojowych

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych rozpoczęto uruchamianie tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników (nie dotyczy województwa mazowieckiego i pomorskiego). PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Główne założenia Podmiotowych Systemów Finansowania:

 • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia (ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczona – bez skomplikowanych formularzy aplikacyjnych)
 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Dofinansowanie co do zasady może obejmować:

1) Usługi o charakterze szkoleniowym:

 • szkolenia,
 • studia podyplomowe.
 • e-learning,
 • usługi o charakterze zawodowym,
 • egzamin

2) Usługi o charakterze doradczym

 • doradztwo,
 • mentoring,
 • coaching.

Poziom dofinansowania usług   mieści się w przedziale od  50%  do nawet  80%. Kwestie te oraz wymagania w tym zakresie  są uregulowane szczegółowo w poszczególnych województwach (Wydział Finansów i Prawa prowadzi studia podyplomowe w różnych województwach):


Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017


O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów   ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego podzielone są na 2 grupy zgodne z tzw. priorytetami:

I.   KFS 2017 – PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KFS W 2017 ROKU (środki podstawowe – posiada każdy powiatowy urząd pracy w Polsce)

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   wydatkowania środków KFS   w roku 2017 dotyczące kwoty 157 275,4 tys. zł:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:   przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach   deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

II.  KFS 2017 – PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z REZERWY KFS W 2017 ROKU   (pieniądze dodatkowe po wydaniu środków podstawowych po warunkiem, że dany powiatowy urząd pracy złożył wniosek o rezerwę)

Priorytety Rady Rynku Pracy   wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 39 318,9 tys. zł:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego  osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego  osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Szczegółowe informacje na temat możliwości dofinansowania studiów podyplomowych można znaleźć w powiatowych urzędach pracy.