English Kontrast

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce


Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 180. Zajęcia są zaplanowane w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz w piątki w godz. 16.30-20.30 lub niedziele w godz. 9.00-13.00.

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na  stronie internetowej UEK.

Lp. Przedmiot Liczba godzin
1. Obowiązek stosowania i struktura MSR/MSSF. Porównanie ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF – podobieństwa i różnice 5
2. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. 5
3. MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych – warsztaty 10
4. MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. 5
5. MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 5
6. MSR 2  Zapasy 5
7. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 5
8. MSR 38 Wartości niematerialne i prawne 5
9 MSR 36 Utrata wartości aktywów 5
10. MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 5
11. MSR 18 Przychody 5
12. MSR 19 Świadczenia pracownicze 5
13. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 5
14. MSSF 13 Wycena w wartości godziwej 5
15. MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego 5
16. MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9 Instrumenty finansowe – warsztaty 15
17. MSR 33 Zysk na akcję, MSSF 2 Płatności na bazie akcji. 5
18. MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 5
19. MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 5
20. MSR 11 Umowy o usługę budowlaną 5
21. MSR 17 Leasing 5
22. MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, MSSF 8 Segmenty operacyjne – warsztaty 10
23. MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych- warsztaty 10
24. MSR 27 Jednostkowe sprawozdanie finansowe – warsztaty 5
25. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – warsztaty 10
26. MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, MSR 24 Ujawnienia informacji na temat podmiotów powiązanych, MSSF 12 Ujawnienia w zakresie zaangażowania w obce podmioty 10
27. MSR 12 Podatek dochodowy 5
28. MSSF1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy 5
29. Systemy informatyczno-księgowe 5
Razem 180