English Kontrast

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce


Planowany termin uruchomienia studiów to  październik 2017 r. (warunek: minimum 18 słuchaczy).  W przypadku otrzymania mniej niż 18 zgłoszeń kolejna edycja planowana jest na marzec 2018 r.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 

Rekrutacja

Uwaga: wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w studiach podyplomowych można dokonać za pomocą  formularza online.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

•  kwestionariusz – MSR/MSSF w praktyce
karta zgłoszenia (w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję),
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
• dwa zdjęcia legitymacyjne,
• kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony),
• dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Katedry Rachunkowości Finansowej, pokój 514 w Budynku Wydziału Finansów i Prawa. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Katedra  Rachunkowości Finansowej
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
z dopiskiem: „Studia podyplomowe. MSR/MSSF w praktyce – [miasto odbywania studiów]

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 50 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia).

Czesne za studia – 5 500 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK).

  • Istnieje możliwość zapłaty w ratach.
  • Od powyższych kwot udzielony może zostać rabat na warunkach określonych w  Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia za studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
  • Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:
    • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza studiów podyplomowych w okresie 3 miesięcy od wpływu płatności na konto Uczelni,
    • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana jest na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.
  • Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wystawienia faktury na dane pracodawcy w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest przez słuchacza z konta indywidualnego.
  • W kwestiach dotyczących płatności ratalnych, rabatów, harmonogramów płatności oraz faktur prosimy o kontakt z opiekunami ds. organizacyjnych.

Rachunek bankowy

80 2490 0005 0000 4600 2820 6392
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
W tytule: „Imię i nazwisko. MSR/MSSF w praktyce – [miasto odbywania studiów]”.

.

Dokumenty

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie utworzenia studiów podyplomowych