English Kontrast

Procedura dyplomowania w Instytucie Prawa Kierunek Prawo

INSTYTUT PRAWA
KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Kraków 2019

Spis treści
1. Wymogi regulaminowe
2. Wymogi merytoryczne
3. Wymogi redakcyjne
4. Zalecenia edytorskie
5. Recenzja pracy
6. Archiwizowanie prac
7. Weryfikacja pracy systemem antyplagiatowym
8. Załączniki

1. Wymogi regulaminowe

 1. Praca dyplomowa (magisterska) jest pisemną rozprawą:
  • wykonaną samodzielnie przez studenta, pod opieką promotora na temat związany z kierunkiem kształcenia,
  • w przypadku studentów realizujących program studiów w języku polskim po pozytywnej Dyrektora Instytutu praca może być napisana w języku obcym. Obrona takiej pracy odbywa się w języku polskim lub obcym,
  • po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu, praca dyplomowa może być pracą zespołową – w takim przypadku wkład pracy poszczególnych osób określa promotor.
 2.  Promotorem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź – za zgodą Dyrektora Instytutu – nauczyciel ze stopniem naukowym doktora.
 3. Zmiana uczestnictwa w seminarium jest dozwolona jedynie pod warunkiem uzyskania przez studenta zgody od aktualnego promotora i promotora, do którego student się przenosi oraz akceptacji Dyrektora Instytutu.
 4. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor pracy oraz recenzent.
 5. Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie określonym w Regulaminie studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Uchwała Senatu nr 45/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.) jest równoważne skreśleniu studenta z listy studentów.
 6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, w trakcie którego student otrzymuje jedno pytanie dotyczące zagadnień rozpatrywanych w pracy, jedno pytanie z prawoznawstwa oraz jedno pytanie z gałęzi prawa (obszaru wiedzy), do której należy tematyka pracy.
 7. Niniejsza procedura zawiera wytyczne w zakresie zasad dyplomowania, tj. wymogi merytoryczne, wymogi redakcyjne, zalecenia edytorskie, a także zasady recenzowania prac, archiwizowania prac oraz weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym. Pozostałe wymogi w zakresie składania pracy dyplomowej w dziekanacie (m.in. wysokość opłat za dyplom, format zdjęć do dyplomu) dostępne są na stronie internetowej Wydziału Finansów i Prawa, w zakładce „Studenci”: http://fip.uek.krakow.pl/studenci/

2. Wymogi merytoryczne

Praca magisterska powinna realizować następujące wymagania:

 1. w zakresie celów:
  • zaawansowane opanowanie warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności w zakresie uzasadnienia postawionych hipotez badawczych,
  • wskazywać na znajomość literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru, wykorzystania oraz podjęcia krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie,
  • wskazywać na umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk,
  • świadczyć o umiejętności stosowania metod badawczych i naukowego ujmowania obserwowanych zjawisk, a także poszukiwania i spożytkowania informacji zawartych w dokumentach źródłowych,
 2.  praca magisterska powinna mieć charakter teoretyczny, a metody badawcze powinny być wskazane we wprowadzeniu;
 3. zawierać literaturę przedmiotu, orzecznictwo, wykaz aktów normatywnych oraz innych źródeł;
 4. treść pracy magisterskiej powinna prezentować odpowiedni poziom merytoryczny, a jej język powinien być precyzyjny i jasny.

3. Wymogi redakcyjne

 1. Sugerowana objętość pracy dyplomowej (magisterskiej) – około 60 – 90 stron.
 2. Układ pracy dyplomowej:
  • strona tytułowa (Załącznik nr 1),
  • spis treści,
  • wykaz skrótów,
  • wstęp, mający obejmować: ogólny zarys tła badanego problemu badawczego, informacje na temat aktualnego stanu badań nad problemem, przesłanki wyboru tematu pracy, cel badawczy i zakres pracy, wyraźnie sformułowane hipotezy badawcze, a także wykorzystane metody badawcze Wstęp powinien także przedstawiać ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy oraz o charakterze i rodzaju materiałów źródłowych,
  • tekst główny, prezentujący treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały i podrozdziały.
  • zakończenie, zawierające syntezę wniosków opartą na weryfikacji lub falsyfikacji przyjętych we wstępie pracy hipotez badawczych oraz podsumowanie wyników podjętych badań,
  • wykaz wykorzystanej w pracy literatury przedmiotu, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego, przedstawiony w kolejności alfabetycznej (dotyczy to również źródeł internetowych – adres strony, data dostępu),
  • inne wykazy, np. aktów prawnych (przedstawiony w kolejności chronologicznej), orzecznictwa (przedstawiony w kolejności chronologicznej), rysunków, tablic, załączników,
  • raport z weryfikacji pracy systemem antyplagiatowym

4. Zalecenia edytorskie

 1. Maszynopis pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:
  • format arkusza papieru: A-4,
  • czcionka: Times New Roman,
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
  • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
  • marginesy:
   – górny – 2,5 cm
   – dolny – 2,5 cm
   – lewy – 3,0 cm
   – prawy – 2,0 cm
  • stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
  • uwzględnianie akapitów,
  • przestrzeganie obowiązku numeracji ciągłej (paginacji) w całej pracy,
  • wykonanie tytułów prezentacji tabelarycznych i graficznych: pogrubioną czcionką Times New Roman 12 pkt,
  • umieszczenie pod prezentacjami tabelarycznymi i graficznymi przypisów źródłowych czcionką Times New Roman 10 pkt, odstęp między wierszami: 1,0 wiersza,
  • przypisy dolne,
  • dokonanie starannej korekty błędów językowych w tekście pracy,
  • wydruk tekstu jednostronny,
  • oprawa miękka (akceptowana jest też oprawa twarda, po uzgodnieniu z promotorem).
 2. Praca w wersji elektronicznej powinna spełniać wszystkie wyżej wymienione zalecenia edytorskie i być zapisana w formacie pdf.

5. Recenzja pracy

 1. Oceny pracy dokonują, w formie pisemnej recenzji, promotor pracy oraz jeden recenzent wyznaczony przez Dyrektora Instytutu.
 2. Propozycję osoby recenzenta zgłasza promotor.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest osoba ze stopniem naukowym doktora, recenzentem musi być pracownik posiadający stopień doktora habilitowanego.
 4. Recenzentem pracy nie może być pracownik tej samej dydaktycznej jednostki organizacyjnej, chyba że jedynie w tej jednostce zatrudnieni są specjaliści w zakresie obszaru wiedzy, którego dotyczy praca.
 5. Recenzentem pracy dyplomowej może być także pracownik innej uczelni, według zasad określonych w punkcie 3.
 6. Jeżeli ocena wystawiona przez recenzenta jest negatywna, Dyrektor Instytutu wyznacza drugiego recenzenta. W przypadku drugiej negatywnej recenzji student powinien przedstawić poprawioną wersję pracy w terminie ustalonym przez Dyrektora Instytutu.
 7. Praca oceniana jest w skali:
  – bardzo dobry (5,0),
  – dobry plus (4,5),
  – dobry (4,0),
  – dostateczny plus (3,5),
  – dostateczny (3,0),
  – niedostateczny (2,0).
  Dla podkreślenia szczególnie wysokiego poziomu pracy dyplomowej można użyć oceny „celujący” (5,5).
 8. Promotor i recenzent powinni złożyć recenzje do dziekanatu co najmniej dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej, tak aby student miał możliwość zapoznania się z treścią recenzji przed obroną. W przypadku studentów objętych obsługą systemem USOS recenzja powinna być wykonana w wersji elektronicznej, dostępnej dla studenta (przynajmniej na dwa dni robocze przed obroną) oraz w wersji papierowej ze względu na konieczność archiwizacji.
 9. Recenzja wykonywana jest w sposób rzetelny, zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym.
 10. Recenzja zawiera uzasadnianie wystawianej oceny.

6. Archiwizowanie prac

 1. Każdy student ma obowiązek złożenia jednego egzemplarza pracy dyplomowej przeznaczonego do przechowywania w Archiwum Uczelni (egzemplarz archiwalny). Student zobowiązany jest ponadto do złożenia pracy w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie CD, która zostanie wprowadzona do uczelnianej bazy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich (wykorzystywanej m.in. dla potrzeb systemu antyplagiatowego).
 2. Objętość egzemplarza archiwalnego pracy należy maksymalnie zmniejszyć stosując następujące zalecenia:
  – wydruk tekstu: dwustronny,
  – rodzaj czcionki: Times New Roman, w tytułach rozdziałów i podrozdziałów czcionka pogrubiona,
  – wielkość czcionki: tytuł rozdziału (duże litery) i podrozdziału (małe litery) – 10 pkt, tekst – 9 pkt,
  – odstęp między wierszami: pojedynczy, akapity po tytule rozdziału i podrozdziału – 6 pkt,
  – marginesy: górny, dolny, zewnętrzny i wewnętrzny – 1 cm oraz na oprawę – 1,5 cm,
  – rodzaj papieru: standard, format A-4,
  – oprawa: grzbiet zaciskowy, okładki do bindowania.
 3. Student składa w dziekanacie: a) maszynopis pracy przeznaczony do przechowywania w Archiwum Uczelni; b) pracę w wersji elektronicznej (podpisana imieniem i nazwiskiem płyta CD) przeznaczoną dla uczelnianej bazy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich; c) dwa egzemplarze maszynopisu pracy (dla promotora i recenzenta) formatowane i oprawione według zaleceń promotora, z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy.
 4. Promotor i recenzent mogą zachować egzemplarz pracy. Jeśli nie wyrażają takiego życzenia, prace te są zwracane absolwentowi po obronie.
 5. Miejscem przechowywania egzemplarza archiwalnego pracy jest teczka akt osobowych studenta w Archiwum Uczelni.
 6. Zbiór archiwalny jest zamknięty przed dostępem osób nieuprawnionych. Zgodę na dostęp do zbioru archiwalnego wydaje prorektor ds. studenckich i kształcenia.
 7. Dostęp do prac magisterskich i dyplomowych jest wyłącznie poprzez zbiór archiwalny.

7. Weryfikacja pracy systemem antyplagiatowym

 1. Wszystkie prace dyplomowe podlegają obowiązkowej weryfikacji systemem antyplagiatowym. Procedurę weryfikacji szczegółowo określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R- 0201-15/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym, dostępne na stronie internetowej Uczelni.
 2. Raport skrócony, będący efektem weryfikacji pracy dyplomowej, student zamieszcza jako ostatni element we wszystkich składanych egzemplarzach pracy.

8. Załączniki

Załącznik nr 1. Wzór strony tytułowej pracy

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA
INSTYTUT PRAWA
KIERUNEK: …………………………………
KATEDRA ………………………………….

Imię i nazwisko

TYTUŁ PRACY ………………………………………

Praca magisterska

Promotor:
……………………………………….

KRAKÓW …ROK…