English Kontrast

Wykaz pytań na egzamin dyplomowy

PYTANIA Z ZAKRESU PRAWA NA EGZAMIN MAGISTERSKI
PRAWOZNAWSTWO

 1. Aksjologiczna koncepcja obowiązywania normy prawnej.
 2. Język prawny a język prawniczy.
 3. Norma prawna a przepis prawny
 4. Normy generalne a normy indywidualne.
 5. Elementy aktu stosowania prawa.
 6. Zupełność systemu prawa a występowanie luk w prawie.
 7. Prawo publiczne a prawo prywatne
 8. Metody prawnicze.
 9. Językowe dyrektywy wykładni.
 10. Systemowe dyrektywy wykładni.
 11. Funkcjonalne dyrektywy wykładni.
 12. Reguły kolizyjne i ich rodzaje.
 13. Wnioskowania prawnicze.
 14. Analogia legis a analogia iuris.
 15. System sądownictwa powszechnego w Polsce.
 16. System sądownictwa administracyjnego w Polsce.
 17. Pozycja ustrojowa i rola Sądu Najwyższego w procesie stosowania prawa.
 18. Pozycja ustrojowa i rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w procesie stosowania prawa.
 19. Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 20. Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa.
 21. Prawo krajowe a prawo unijne.
 22. Zasady tworzenia prawa.
 23. Luzy decyzyjne w procesie stosowania prawa.
 24. Spójność systemu prawa.
 25. Domniemania prawne a domniemania faktyczne.
 26. Prawo a moralność – „formuła Radbrucha”.
 27. Elementy stosunku prawnego.
 28. Rodzaje i role sankcji w prawie.
 29. Koncepcja praworządności formalnej i materialnej.
 30. Rodzaje faktów prawotwórczych

PRAWO KONSTYTUCYJNE

 1. Zasada powszechności wyborów
 2. Charakterystyka większościowego i proporcjonalnego systemu wyborczego w Polsce
 3. Zasada godności człowieka
 4. Immunitet deputowanego jako gwarancja prawidłowego wykonywania przez niego mandatu
 5. Inicjatywa ustawodawcza
 6. Funkcja ustawodawcza parlamentu
 7. Zasada dwuizbowości parlamentu
 8. Charakterystyka referendum ogólnokrajowego
 9. Pozycja ustrojowa i skład Trybunału Konstytucyjnego
 10. Funkcje Trybunału Konstytucyjnego
 11. Trybunał Stanu
 12. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli
 13. Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich
 14. Powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów
 15. Konstytucyjne obowiązki jednostki
 16. Zasada demokratycznego państwa prawnego jako zasada ustroju Rzeczypospolitej
 17. Źródła prawa powszechnie obowiązującego
 18. Źródła prawa o charakterze wewnętrznym
 19. Pozycja ustrojowa Prezydenta
 20. Zakres działania Rady Ministrów
 21. Ustój jednostek samorządu terytorialnego
 22. Stan wojenny
 23. Stan wyjątkowy
 24. Stan klęski żywiołowej
 25. Modele sądowej kontroli konstytucyjności
 26. Zasada podziału władz
 27. Zasada społecznej gospodarki rynkowej
 28. Wybory Prezydenta i jego mandat
 29. Konstytucyjne zasady działania sądów
 30. Cechy Konstytucji jako ustawy zasadniczej

PRAWO CYWILNE

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Omów elementy stosunku cywilnoprawnego.
 2. Przedstaw podstawowe zasady międzyczasowego (intertemporalnego) prawa cywilnego.
 3. Omów podstawowe reguły dowodowe w prawie cywilnym, w tym pojęcie domniemań.
 4. Prawo podmiotowe a uprawnienie. Rodzaje uprawnień i ich charakterystyka.
 5. Scharakteryzuj sposoby nabycia i utraty praw podmiotowych.
 6. Omów pojęcie rzeczy, a także podstawowe podziały rzeczy.
 7. Zdefiniuj pojęcia zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. Omów zakresy tych pojęć w odniesieniu do osoby fizycznej.
 8. Scharakteryzuj status cywilnoprawny nasciturusa.
 9. Porównaj stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego.
 10. Omów pojęcie dóbr osobistych. Przedstaw przesłanki i środki ich ochrony.
 11. Omów teorię organów osób prawnych.
 12. Przedstaw specyfikę Skarbu Państwa jako osoby prawnej.
 13. Wymień podstawowe różnice zachodzące pomiędzy osobami prawnymi a tzw. ułomnymi osobami prawnymi.
 14. Scharakteryzuj pojęcie czynności prawnej oraz oświadczenia woli.
 15. Omów podstawowe postacie (podziały) czynności prawnych.
 16. Omów model czynności prawnych o podwójnym skutku (zobowiązująco-rozporządzającym).
 17. Wymień i omów kodeksowe formy szczególne dla dokonania czynności prawnych.
 18. Omów skutki niedochowania wymaganej formy czynności prawnej.
 19. Przedstaw podstawowe zasady wykładni oświadczeń woli w prawie cywilnym.
 20. Wymień i scharakteryzuj poszczególne wady oświadczenia woli.
 21. Wymień i scharakteryzuj poszczególne elementy czynności prawnej.
 22. Warunek i termin w prawie cywilnym.
 23. Omów kodeksowe sposoby zawierania umów.
 24. Opisz schemat działania przedstawiciela.
 25. Określ konsekwencje prawne działania rzekomego pełnomocnika.
 26. Scharakteryzuj prokurę jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa.
 27. Scharakteryzuj instytucję przedawnienia. Wskaż podstawowe terminy przedawnienia oraz zasady ich obliczania.
 28. Omów postacie nieważności czynności prawnej.
 29. Omów konstrukcje bezskuteczności względnej i zawieszonej.
 30. Omów pojęcia ubezwłasnowolnienia całkowitego oraz częściowego.

ZOBOWIĄZANIA

 1. Pojęcie zobowiązania i jego elementy
 2. Przyczyny powstania zobowiązań
 3. Solidarność dłużników i wierzycieli
 4. Podzielność i niepodzielność świadczenia a sposób wykonania zobowiązania
 5. Charakterystyka umów zobowiązaniowych
 6. Zasada swobody umów i ograniczenia tej swobody
 7. Kara umowna i zadatek
 8. Umowa przedwstępna i skutki jej zawarcia
 9. Umowy dotyczące osób trzecich
 10. Wzorce umowne i zasady związania wzorcem
 11. Umowy konsumenckie i niedozwolone postanowienia umowne
 12. Pojęcie i systematyka czynów niedozwolonych
 13. Zasady ponoszenia odpowiedzialności deliktowej za czyny własne
 14. Zasady ponoszenia odpowiedzialności deliktowej za cudze czyny
 15. Przypadki i przesłanki ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka
 16. Zasady dotyczące naprawienia szkód z czynów niedozwolonych
 17. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 18. Bezpodstawne wzbogacenie
 19. Zasady wykonania zobowiązań
 20. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 21. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
 22. Wygaśnięcie zobowiązania
 23. Zmiana wierzyciela i zmiana dłużnika
 24. Ochrona wierzyciela na wypadek niewypłacalności dłużnika
 25. Ogólna charakterystyka umów zobowiązaniowych regulujących przeniesienie praw
 26. Ogólna charakterystyka umów zobowiązaniowych regulujących korzystanie z cudzych rzeczy lub praw
 27. Ogólna charakterystyka umów zobowiązaniowych odnoszących się do świadczenia usług
 28. Ogólna charakterystyka umów zobowiązaniowych regulujących stosunki kredytowe i zabezpieczających wierzytelności
 29. Konstrukcja prawna przekazu
 30. Ogólna charakterystyka papierów wartościowych

PRAWO RZECZOWE

 1. Numerus clausus praw rzeczowych
 2. Prawo własności
 3. Współwłasność i jej rodzaje
 4. Prawo sąsiedzkie
 5. Pierwotne i pochodne nabycie własności
 6. Nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej
 7. Zasiedzenie – ogólna charakterystyka
 8. Ogólna charakterystyka ochrony własności
 9. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne
 10. Pojęcie i znaczenie prawne udziału we współwłasności
 11. Metoda regulacji stosunków wewnętrznych między współwłaścicielami
 12. Zarząd ustawowy rzeczą wspólną
 13. Czynności zachowawcze współwłaścicieli
 14. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej – model ustawowy
 15. Roszczenie o zniesienie współwłasności
 16. Tryb zniesienia współwłasności
 17. Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu
 18. Współwłasność „przymusowa” nieruchomości wspólnej
 19. Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali
 20. Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania wieczystego
 21. Charakter i treść prawa użytkowania wieczystego
 22. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych
 23. Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania
 24. Użytkowanie w ramach timesharingu
 25. Służebności
 26. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – ogólna charakterystyka
 27. Treść prawa zastawu
 28. Zastaw rejestrowy – ogólna charakterystyka
 29. Istota, funkcje i rodzaje hipoteki
 30. Istota, rodzaje i ochrona posiadania

PRAWO RODZINNE

 1. Powiązania rodzinne jako źródło powstania rodziny
 2. Pojęcie małżeństwa i przesłanki jego zawarcia
 3. Prawa i obowiązki małżonków
 4. Ogólna charakterystyka ustrojów małżeńskiej wspólności majątkowej
 5. Ustawowy ustrój majątkowy
 6. Umowne ustroje majątkowe
 7. Skutki ustania małżeńskiej wspólności majątkowej
 8. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania
 9. Rozdzielność majątkowa – przesłanki i skutki
 10. Ustanie małżeństwa
 11. Separacja – przesłanki i skutki
 12. Tryby orzekania i treść orzeczenia w sprawach o rozwód i w sprawach o separację
 13. Obowiązek alimentacyjny – przesłanki, tryb orzekania oraz sposoby egzekwowania
 14. Macierzyństwo – pojęcie oraz sposoby zaprzeczenia i ustalenia macierzyństwa
 15. Ochrona macierzyństwa w świetle przepisów Konstytucji RP oraz przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 16. Ojcostwo – pojęcie oraz sposoby zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa
 17. Sztucznie wspomagana prokreacja a pochodzenie dziecka
 18. Przysposobienie – pojęcie i rodzaje
 19. Prawo do poznania pochodzenia i jego ograniczenia
 20. Piecza zastępcza
 21. Pojęcie i atrybuty władzy rodzicielskiej
 22. Zarząd i ochrona majątku dziecka
 23. Formy ingerencji w wykonywanie władzy rodzicielskiej
 24. Przesłanki i skutki ograniczenia oraz pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej
 25. Zagadnienia osobistej styczności rodziców z dziećmi
 26. Przysposobienie całkowite – przesłanki, tryb i skutki
 27. Przesłanki i tryb ustanowienia i ustania opieki
 28. Zasady sprawowania opieki
 29. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
 30. Kuratela

PRAWO SPADKOWE

 1. Pojęcie i skład spadku
 2. Pozycja prawna małżonka spadkodawcy
 3. Odpowiedzialność za długi spadkowe w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 4. Odpowiedzialność za długi spadkowe w przypadku prostego przyjęcia spadku
 5. Pojęcie i przesłanki wydziedziczenia
 6. Pojęcie i przesłanki niegodności dziedziczenia
 7. Kompetencje i sposób ustanowienia wykonawcy testamentu
 8. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe
 9. Zasady sporządzania testamentu holograficznego
 10. Zasady sporządzania testamentu allograficznego
 11. Zasady sporządzania testamentu notarialnego
 12. Zbycie spadku
 13. Zasady dziedziczenia ustawowego gminy i Skarbu Państwa
 14. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia
 15. Dopuszczalność zawarcia i skutki prawne umowy o zbycie spadku
 16. Zasady uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożonego pod wpływem błędu
 17. Zasady uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożonego pod wpływem groźby
 18. Skutki odrzucenia spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli
 19. Katalog podmiotów bezwzględnie niezdolnych do bycia świadkiem przy sporządzaniu testamentu
 20. Katalog podmiotów względnie niezdolnych do bycia świadkiem przy sporządzaniu testamentu
 21. Pojęcie zdolności do dziedziczenia
 22. Szczególne uprawnienia osób bliskich do mieszkania po śmierci spadkodawcy
 23. Zasady dziedziczenia ustawowego pasierbów spadkodawcy
 24. Przesłanki sporządzenia testamentu ustnego
 25. Przesłanki sporządzenia testamentu podróżnego
 26. Skutki zastrzeżenia warunku lub terminu przy ustanawianiu zapisu windykacyjnego
 27. Zasady wykonywania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 28. Pojęcie i skutki zapisu zwykłego
 29. Zasady dokonywania wykładni treści testamentu
 30. Zasady dziedziczenia ustawowego małżonka spadkodawcy w przypadku wystąpienia przez spadkodawcę o orzeczenie rozwodu lub separacji

POSTĘPOWANIE CYWILNE

 1. Pojęcie, rodzaje i funkcje postepowania cywilnego
 2. Przesłanki procesowe w postępowaniu cywilnym
 3. Prawo do sądu
 4. Naczelne zasady postepowania cywilnego
 5. Sąd, jurysdykcja krajowa – właściwość sądów w sprawach cywilnych
 6. Strony i uczestnicy postępowania, zdolność sądowa, procesowa, postulacyjna, legitymacja procesowa
 7. Współuczestnictwo w sporze
 8. Udział osób trzecich, przekształcenia podmiotowe
 9. Czynności procesowe
 10. Koszty postepowania cywilnego
 11. Postepowanie przed sadem I instancji
 12. Rozprawa i posiedzenia sądowe
 13. Dowody i postępowanie dowodowe
 14. Terminy w procesie cywilnym
 15. Mediacja i postepowanie pojednawcze
 16. Postepowanie przed sadem II instancji
 17. Orzeczenia sadowe: wyroki, nakazy zapłaty i postanowienia
 18. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń sądowych
 19. Środki zaskarżenia postępowaniu cywilnym – zwyczajne i nadzwyczajne
 20. Postepowania odrębne
 21. Postepowanie nakazowe i upominawcze
 22. Postepowanie uproszczone, europejskie postepowania w sprawach trans granicznych oraz elektroniczne postepowanie upominawcze;
 23. Postepowanie nieprocesowe
 24. Postępowanie pomocnicze
 25. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
 26. Postepowanie zabezpieczające
 27. Postepowanie egzekucyjne
 28. Uznanie i wykonanie orzeczeń zagranicznych
 29. Międzynarodowe postepowanie cywilne
 30. Sadownictwo polubowne (arbitrażowe).

PRAWO HANDLOWE

 1. Zasada wolności działalności gospodarczej.
 2. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim.
 3. Pojęcie i cechy działalności gospodarczej.
 4. Rejestry przedsiębiorców i ich funkcje
 5. Prokura – pojęcie, zakres i rodzaje.
 6. Pojęcie oraz rodzaje umów handlowych.
 7. Zawieranie umów handlowych
 8. Charakterystyka umowy leasingu
 9. Charakterystyka umowy kontraktacji
 10. Charakterystyka umowy agencyjnej
 11. Charakterystyka umowy spedycji
 12. Charakterystyka umowy franchisingu
 13. Pojęcie i procedura przekształcania spółek handlowych
 14. Łączenie spółek handlowych – sposoby i przebieg
 15. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej
 16. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki partnerskiej
 17. Odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki komandytowej
 18. Odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
 19. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej
 20. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej
 21. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o..
 22. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki akcyjnej
 23. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej – skład, powołanie, kompetencje i zadania
 24. Tworzenie spółki z o.o.
 25. Pojęcie i rodzaje akcji
 26. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych
 27. Pojęcie postępowania restrukturyzacyjnego i rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.
 28. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy i wszczęcie postępowania upadłościowego
 29. Cel i przebieg postępowania sanacyjnego
 30. Układ częściowy w postępowaniach restrukturyzacyjnych

PRAWO PRACY

 1. Źródła prawa pracy i ich specyfika
 2. Funkcje prawa pracy
 3. Prawo pracy a prawo cywilne
 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa pracy
 5. Pojęcie pracownika i pracodawcy w prawie pracy
 6. Pojęcie stosunku pracy i jego cechy
 7. Zasady prawa pracy
 8. Szczególne podstawy nawiązania stosunku pracy i stosunek służbowy
 9. Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka
 10. Umowa o pracę na czas nieokreślony
 11. Spółdzielcza umowa o pracę
 12. Prawo pracownika do wynagrodzenia. Pojęcie i składniki wynagrodzenia.
 13. Zmiana umownego stosunku pracy
 14. Szczególna ochrona stosunku pracy
 15. Powszechna ochrona stosunku pracy
 16. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem – podstawy i tryb
 17. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
 18. Wygaśnięcie stosunku pracy
 19. Obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy
 20. Obowiązki pracownika wynikające ze stosunku pracy
 21. Utwory pracownicze
 22. Urlop wypoczynkowy
 23. Urlopy rodzicielskie
 24. Zatrudnianie osób niepełnoletnich
 25. Prawa i obowiązki pracowników samorządowych
 26. Pojęcie układu zbiorowego pracy i tryb jego zawarcia
 27. Skutki przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę dla układu zbiorowego pracy.
 28. Umowa o zakazie konkurencji
 29. Odpowiedzialność materialna pracowników
 30. Pojęcie i rodzaje związków zawodowych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 1. Konstytucyjne zamknięcie systemu źródeł prawa a źródła prawa administracyjnego.
 2. Akty prawa wewnętrznego jako źródło prawa administracyjnego.
 3. Pojęcie i rodzaje aktów prawa miejscowego.
 4. Sądowa kontrola legalności prawa miejscowego.
 5. Pojęcie i cechy zakładów publicznych.
 6. Władztwo zakładowe i zależność zakładowa.
 7. Akty zakładowe jako kategoria źródeł prawa administracyjnego.
 8. Kompetencja w prawie administracyjnym.
 9. Cechy organów administracyjnych i administrujących.
 10. Zasada zespolenia w administracji rządowej w województwie.
 11. Niezespolona administracja rządowa.
 12. Nadzór wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego.
 13. Centralizacja a decentralizacja administracji publicznej.
 14. Władztwo administracyjne.
 15. Prywatyzacja zadań publicznych.
 16. Rodzaje sankcji administracyjnych.
 17. Pojęcie i kryteria nadzoru w prawie administracyjnym.
 18. Kierownictwo w administracji rządowej.
 19. Samorząd terytorialny jako podmiot decentralizacji władzy publicznej.
 20. Porozumienia komunalne jako forma wykonywania zadań publicznych.
 21. Sposoby powstania stosunku administracyjnoprawnego.
 22. Sukcesja w prawie administracyjnym.
 23. Akt administracyjny jako prawna forma działania administracji.
 24. Wadliwość aktu administracyjnego.
 25. Działania niewładcze administracji publicznej.
 26. Uznanie administracyjne a pojęcia nieostre.
 27. Bezczynność i milczenie w prawie administracyjnym.
 28. Działania faktyczne administracji.
 29. Kontrola w prawie administracyjnym.
 30. Publiczne prawa podmiotowe.

PRAWO KARNE

 1. Funkcje prawa karnego
 2. Konstytucyjne zasady prawa karnego
 3. Struktura przestępstwa (art. 1 KK)
 4. Pojęcie winy w prawie karnym
 5. Zasada nullum crimen sine lege w prawie karnym
 6. Źródła polskiego prawa karnego
 7. Formy współdziałania przestępnego w KK (art. 18-24 KK)
 8. Formy stadialne przestępstwa (art. 13-16 KK)
 9. Strona podmiotowa przestępstwa (art. 9 KK)
 10. Kontratyp obrony koniecznej w KK (art. 25 KK)
 11. Kontratyp stanu wyższej konieczności w KK (art. 26 KK)
 12. Błąd co do bezprawności w KK (art. 30 KK)
 13. Okoliczności wyłączające winę w KK
 14. Okoliczności wyłączające bezprawność w KK
 15. Zasady i dyrektywy wymiaru kary w KK
 16. Materialny element przestępstwa (społeczna szkodliwość czynu) w KK (art. 1 i 115 par. 2 KK)
 17. Środki probacyjne w KK
 18. Pojęcie kary i katalog kar w KK
 19. Błąd co do kontratypu i okoliczności wyłączających winę w prawie karnym
 20. Zasada nullum crimen sine culpa w prawie karnym
 21. Zasada nullum crimen sine actione i pojęcie czynu w prawie karnym
 22. Usiłowanie udolne a nieudolne w Kodeksie karnym (art. 13 KK)
 23. Czynny żal w KK (art. 15 KK)
 24. Środki zabezpieczające w KK
 25. Funkcja gwarancyjna prawa karnego
 26. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów w KK (definicja, konsekwencje)
 27. Pojęcie i znaczenie „gwaranta” w prawie karnym (art. 2 KK)
 28. Podżeganie i pomocnictwo jako formy współdziałania przestępnego (art. 18 KK)
 29. Sprawstwo polecające i kierownicze jako formy współdziałania przestępnego (art. 18 KK)
 30. Niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Warunki odpowiedzialności karnej (art. 31 KK)

PRAWO KARNE PROCESOWE

 1. Etapy postępowania karnego
 2. Zasada prawdy materialnej w polskiej procedurze karnej
 3. Zasada prawa do obrony w polskiej procedurze karnej
 4. Zasada kontradyktoryjności w polskiej procedurze karnej
 5. Zakazy dowodowe w polskiej procedurze karnej
 6. Postępowanie apelacyjne w polskiej procedurze karnej
 7. Kasacja „zwyczajna” i kasacja „nadzwyczajna” w polskiej procedurze karnej
 8. Strony procesowe w postępowaniu karnym
 9. Naczelne zasady procesowe polskiego postępowania karnego
 10. Cele procesu karnego
 11. Źródła prawa karnego procesowego obowiązującego w Polsce
 12. Organy procesowe w poszczególnych stadiach procesu karnego
 13. Poszlaka. Proces poszlakowy – wyjaśnij pojęcia.
 14. Postępowanie ułaskawieniowe w polskiej procedurze karnej
 15. Zażalenie w polskiej procedurze karnej
 16. Przesłanki procesowe w polskiej procedurze karnej
 17. Środki zapobiegawcze w polskiej procedurze karnej
 18. Środki przymusu w polskiej procedurze karnej
 19. Surogaty udowodnienia w polskiej procedurze karnej
 20. Zasada legalizmu w polskiej procedurze karnej
 21. Zasada inkwizycyjności w polskiej procedurze karnej
 22. Zasada bezpośredniości w polskiej procedurze karnej
 23. Zasada domniemania niewinności i in dubio pro reo w polskiej procedurze karnej
 24. Ciężar dowodu i jego rozłożenie w polskiej procedurze karnej
 25. Zasada obiektywizmu w polskiej procedurze karnej
 26. Zasada skargowości i ścigania z urzędu w polskiej procedurze karnej
 27. Zasada publiczności w polskiej procedurze karnej
 28. Zasada współdziałania ze społeczeństwem w polskiej procedurze karnej
 29. Przebieg postępowania głównego w polskiej procedurze karnej
 30. Zasada swobodnej oceny dowodów w polskiej procedurze karnej

PRAWO PODATKOWE

 1. Źródła prawa podatkowego.
 2. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe.
 3. Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej.
 4. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych.
 5. Efektywne sposoby wygaszania zobowiązań podatkowych.
 6. Nieefektywne sposoby wygaszania zobowiązań podatkowych
 7. Proszę omówić sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.
 8. Hipoteka przymusowa
 9. Proszę omówić zasady odpowiedzialności osobistej w prawie podatkowym
 10. Proszę omówić zasady odpowiedzialnosci solidarnej w prawie podatkowym
 11. Odpowiedzialność osób trzecich w Ordynacji podatkowej.
 12. Rodzaje odpowiedzialności w prawie podatkowym.
 13. Elementy zobowiązania podatkowego.
 14. Następstwo prawne w prawie podatkowym
 15. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
 16. Zasady odpowiedzialnosci spadkobiercy w prawie podatkowym
 17. Cena transakcyjna
 18. Podmioty prawa podatkowego
 19. Organy podatkowe i ich właściwość
 20. Instytucja płatnika i zasady jego odpowiedzialnosci w prawie podatkowym
 21. Instytucja inkasenta i zasady jego odpowiedzialnosci w prawie podatkowym
 22. Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 23. Rodzaje odpowiedzialności w prawie podatkowym.
 24. Nadpłata w prawie podatkowym
 25. Zaległość podatkowa i skutki jej powstania.
 26. Warunki zastosowania ulg podatkowych
 27. Terminy i zasady ich liczenia w prawie podatkowym
 28. Odsetki za zwłoke i opłata prolągacyjna
 29. Elementy skutecznej zapłaty zobowiązania podatkowego
 30. Instytucja potrącenia w prawie podatkowym

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

 1. Krajowa Administracja Skarbowa. Struktura i kompetencje
 2. Organy podatkowe i ich właściwość
 3. Zasada legalizmu i praworządności w postępowaniu podatkowym. Co z niej wynika i jakie są przykłady jej naruszenia przez organy podatkowe
 4. Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu podatkowym. Co z niej wynika i jakie są przykłady jej naruszenia przez organy podatkowe
 5. Zasada przekonywania strony w postępowaniu podatkowym. Co z niej wynika i jakie są przykłady jej naruszenia przez organy podatkowe
 6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym. Co z niej wynika i jakie są przykłady jej naruszenia przez organy podatkowe
 7. Dewolutywność środka zaskarżenia w postępowaniu podatkowym
 8. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania
 9. Odwołanie w postępowaniu podatkowym. Kiedy przysługuje i jakie elementy zawiera?
 10. Zażalenie w postępowaniu podatkowym. Kiedy przysługuje i jakie elementy zawiera?
 11. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy podatkowej w terminie
 12. Płatnik w rozumieniu przepisów Ordynacji Podatkowej i jakie ma obowiązki?
 13. Inkasent w rozumieniu przepisów Ordynacji Podatkowej i jakie ma obowiązki?
 14. Podmioty na prawach strony w postępowaniu podatkowym
 15. Dowód z ksiąg podatkowych w postępowaniu podatkowym. Cechy szczególne i moc dowodowa
 16. Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym oraz rodzaje pełnomocnictw
 17. Schemat podatkowy w postępowaniu podatkowym
 18. Decyzja i postanowienie w postępowaniu podatkowym. Treść i elementy
 19. Interpretacja indywidualna w postępowaniu podatkowym
 20. Interpretacja ogólna w postępowaniu podatkowym
 21. Opinia zabezpieczająca w postępująca podatkowy
 22. Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym.
 23. Osoba trzecia w rozumieniu przepisów Ordynacji Podatkowej
 24. Czynności sprawdzające w postępowaniu podatkowym.
 25. Kontrola podatkowa w postępowaniu podatkowym
 26. Wznowienie postępowania podatkowego
 27. Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej
 28. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji podatkowej
 29. Wygaśnięcie decyzji podatkowej
 30. Tajemnica skarbowa

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE

 1. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej w ustawie Prawo przedsiębiorców.
 2. Rejestracja przedsiębiorców
 3. Obowiązki przedsiębiorcy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 4. Prawa przedsiębiorcy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 5. Reglamentacja działalności gospodarczej
 6. Działalność regulowana
 7. Kontrola działalności gospodarczej
 8. Pojęcie osoby zagranicznej i formy prowadzenia działalności przez nią na terytorium RP.
 9. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
 10. Swoboda przedsiębiorczości na wewnętrznym rynku UE jako podstawa podejmowania i prowadzenia działalności
 11. Swoboda świadczenia usług na wewnętrznym rynku UE jako podstawa podejmowania i prowadzenia działalności
 12. Zadania i funkcje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 13. Zawód zaufania publicznego, wolny zawód a zawód regulowany.
 14. Samorząd zawodowy a samorząd gospodarczy
 15. Podmioty for profit, not for profit, non profit.
 16. Organizacja pożytku publicznego
 17. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 18. Porozumienia ograniczające konkurencje
 19. Nadużywanie pozycji dominującej
 20. Kontrola koncentracji przedsiębiorców
 21. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
 22. Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej
 23. Wymień sposoby przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec konsumentów oraz między przedsiębiorcami.
 24. Zadania o charakterze użyteczności publicznej
 25. Prawne formy wykonywania gospodarki komunalnej
 26. Systemy gwarancyjne na rynku finansowym
 27. Publicznoprawna ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym.
 28. Publicznoprawna ochrona klienta na rynku bankowym.
 29. Scharakteryzuj środki prawne stosowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach sprawowania nadzoru.
 30. Jakie są zasady zarządzania mieniem państwowym?

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Omów genezę powstania Unii Europejskiej.
 2. Określ ogólne zmiany wprowadzone mocą Traktatu z Lizbony do Unii Europejskiej.
 3. Zdefiniuj i omów prawo pierwotne Unii Europejskiej.
 4. Zdefiniuj i omów prawo wtórne Unii Europejskiej.
 5. Jakie są kompetencje Rady Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony?
 6. Jakie są kompetencje Rady Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony?
 7. Czym jest COREPER?
 8. Jakie są kompetencje Komisji Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony?
 9. Omów wewnętrzną organizację Parlamentu Europejskiego.
 10. Jakie są kompetencje Parlamentu Europejskiego w świetle Traktatu z Lizbony?
 11. Omów strukturę wewnętrzną Trybunału Sprawiedliwości.
 12. Omów charakter i skład Trybunału sprawiedliwości w świetle obowiązujących przepisów, a także wskaż, ile trwa kadencja sędziów i jaki jest ich status?
 13. Wymień składy, w których może obradować w sposób ważny Trybunał Sprawiedliwości.
 14. Jakie sprawy będą rozpatrywane przez Sąd (dawny Sąd Pierwszej Instancji) w I instancji?
 15. Kto wchodzi w skład Sądu do spraw Służby Publicznej i jaka jest kadencja sędziów?
 16. Omów wewnętrzną organizację Trybunału Obrachunkowego.
 17. Jakie są kompetencje Trybunału Obrachunkowego?
 18. Jakie główne zadania przypisano Europejskiemu Bankowi Centralnemu?
 19. Określ główne zadania wyznaczone Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
 20. Kiedy doszło do utworzenia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i jaki jest jego skład?
 21. Omów wewnętrzną organizację Komitetu Regionów.
 22. Jaki jest status i główne zadania Europejskiego Banku Inwestycyjnego?
 23. Omów rodzaje i wskaż funkcje Agencji Unii Europejskiej.
 24. Jakie są kompetencje Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa?
 25. Omów pojęcie „rynku wewnętrznego” w świetle prawa Unii Europejskiej.
 26. Wskaż i omów prawidłową kolejność rozwoju europejskiej integracji gospodarczej.
 27. Określ relację swobody świadczenia usług w stosunku do swobody przedsiębiorczości oraz omów te swobody.
 28. Omów pojęcie unii celnej w ramach Unii Europejskiej.
 29. Omów instytucję Spółki europejskiej w porównaniu z pozostałymi obowiązującymi w Polsce rozwiązaniami prawnymi.
 30. Omów instytucję Spółdzielni europejskiej w porównaniu z pozostałymi obowiązującymi w Polsce rozwiązaniami prawnymi.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Źródła polskiego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej.
 2. Pojęcie własności intelektualnej.
 3. Pojęcie i rodzaje dóbr intelektualnych.
 4. Prawa autorskie o charakterze osobistym – pojecie i cechy.
 5. Prawa autorskie charakterze majątkowym – pojęcie i cechy.
 6. Utwór jako przedmiot praw autorskich.
 7. Opracowanie cudzego utworu – problem praw autorskich.
 8. Podmiot prawa autorskiego
 9. Utwory współautorskie.
 10. Prawa autorskie do utworów pracowniczych.
 11. Prawa autorskie do utworów naukowych.
 12. Prawa autorskie do prac dyplomowych studentów.
 13. Umowa o przeniesienie praw autorskich.
 14. Umowa o stworzenie utworu.
 15. Umowa o korzystanie z utworu (licencyjna).
 16. Środki ochrony autorskich praw osobistych.
 17. Roszczenia przysługujące uprawionemu w razie naruszenia jego autorskich praw majątkowych.
 18. Ochrona wizerunku ludzkiego.
 19. Dozwolony użytek osobisty – pojęcie i zakres.
 20. Dozwolony użytek publiczny – pojęcie, omów wybrany przykład.
 21. Prawo cytatu.
 22. Pojęcie i rodzaje praw pokrewnych.
 23. Prawo do artystycznych wykonań.
 24. Prawa do fonogramów i wideogramów.
 25. Pojęcie i cechy wynalazku.
 26. Przebieg postępowania patentowego.
 27. Pojęcie patentu i zakres praw z patentu.
 28. Pojęcie i cechy wzoru użytkowego.
 29. Pojęcie i cechy wzoru przemysłowego.
 30. Pojęcie znaku towarowego i ich rodzaje.

PRAWO KONKURENCJI I OCHRONY KONSUMENTA

 1. Zasady ochrony konkurencji na rynku unijnym
 2. Normalizacja: pojęcie i rodzaje
 3. Norma: pojęcie i rodzaje
 4. Normy obowiązkowe i nieobowiązkowe
 5. Procesy systemu oceny zgodności
 6. Oznakowanie CE
 7. Ogólne bezpieczeństwo produktów: zakres podmiotowy i przedmiotowy
 8. Obowiązki producenta i dystrybutora w zakresie bezpieczeństwa produktów
 9. Organy nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa produktów
 10. Wypadek konsumencki
 11. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organ ochrony konsumentów
 12. Miejski (powiatowy) rzecznik praw konsumentów
 13. Inspekcja handlowa w systemie ochrony konsumentów
 14. Organizacje konsumenckie
 15. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów: pojęcie i rodzaje
 16. Postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 17. Postępowanie w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 18. Nieuczciwe praktyki rynkowe: pojęcie i rodzaje
 19. Czyny nieuczciwej konkurencji: pojęcie i rodzaje
 20. Definicja konsumenta w prawie polskim na tle definicji w dyrektywach konsumenckich
 21. Umowy zawierane na odległość: pojęcie i podstawowe obowiązki przedsiębiorcy
 22. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa: pojęcie i podstawowe obowiązki przedsiębiorcy
 23. Umowy timeshare: pojęcie i rodzaje
 24. Umowy o kredyt konsumencki: pojęcie i rodzaje
 25. Usługa a impreza turystyczna
 26. Konsumenckie ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 27. Rękojmia za wady: przepisy stosowane tylko wobec konsumenta
 28. Gwarancja przy sprzedaży
 29. Zasady ogólne pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich
 30. Podmioty uprawnione do pozasądowego rozstrzygania spraw konsumenckich

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

 1. Co to jest prawo prywatne międzynarodowe?
 2. Proszę wskazać źródła prawa prywatnego międzynarodowego i ich hierarchię?
 3. Prawo prywatne międzynarodowe a międzynarodowe postępowanie cywilne.
 4. Proszę omówić budowę normy kolizyjnej i wskazać przykłady takich norm.
 5. Proszę omówić łączniki personalne oraz podać ich przykłady w normach kolizyjnych.
 6. Proszę omówić łączniki lokalne oraz podać ich przykłady w normach kolizyjnych.
 7. Co to jest łącznik zwykłego pobytu i jakie są przykłady norm kolizyjnych, w których jest on wyrażony?
 8. Co to jest łącznik zamieszkania i jakie są przykłady norm kolizyjnych, w których jest on wyrażony?
 9. Co to jest łącznik obywatelstwa i jakie są przykłady norm kolizyjnych, w których jest on wyrażony?
 10. Proszę porównać łącznik zwykłego pobytu do łącznika obywatelstwa i wskazać przykłady norm kolizyjnych, w których każdy z nich jest wyrażony.
 11. Łącznik miejsca położenia rzeczy – jakie są przykłady norm kolizyjnych, w których jest on wyrażony?
 12. Łącznik miejsca wyrządzenia szkody – jakie są przykłady norm kolizyjnych, w których jest on wyrażony?
 13. Co to jest lex causae? Proszę podać przykłady.
 14. Proszę porównać wskazanie prawa za pomocą normy kolizyjnej posługującej się łącznikiem do wskazania prawa za pomocą wyboru prawa.
 15. Proszę porównać instytucję wyboru prawa do materialnoprawnego wskazania regulacji prawnej.
 16. Proszę omówić instytucję wyboru prawa w ramach zobowiązań umownych.
 17. Proszę omówić instytucję wyboru prawa w ramach zobowiązań pozaumownych.
 18. Proszę omówić instytucję wyboru prawa w ramach prawa spadkowego.
 19. Proszę omówić instytucję wyboru prawa w ramach stosunków małżeńskich majątkowych.
 20. Proszę omówić instytucję kwalifikacji w prawie prywatnym międzynarodowym.
 21. Proszę omówić instytucję kwestii wstępnej w prawie prywatnym międzynarodowym.
 22. Proszę omówić instytucję odesłania w prawie prywatnym międzynarodowym.
 23. Proszę omówić instytucję obejścia prawa w prawie prywatnym międzynarodowym.
 24. Proszę omówić instytucję klauzuli ściślejszego związku w prawie prywatnym międzynarodowym.
 25. Proszę omówić instytucję niejednolitego prawa w prawie prywatnym międzynarodowym.
 26. Proszę omówić instytucję klauzuli porządku publicznego.
 27. Proszę porównać instytucję klauzuli porządku publicznego do instytucji przepisów koniecznego zastosowania (przepisów wymuszających swoje zastosowanie).
 28. Proszę omówić instytucję przepisów koniecznego zastosowania (przepisów wymuszających swoje zastosowanie) w ramach zobowiązań umownych.
 29. Proszę omówić instytucję przepisów koniecznego zastosowania (przepisów wymuszających swoje zastosowanie) w ramach zobowiązań pozaumownych.
 30. Proszę omówić instytucję przepisów koniecznego zastosowania (przepisów wymuszających swoje zastosowanie) w ramach prawa spadkowego.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE

 1. Co to są normy bezwzględnie obowiązujące (peremptoryjne, ius cogens) w prawie międzynarodowym?
 2. Jak przebiega procedura zawierania umów międzynarodowych?
 3. Jaki jest status prawny umów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, czy jest on identyczny dla wszystkich umów?
 4. Kto i w jakim zakresie zwolniony jest z obowiązku przedkładania pełnomocnictw do reprezentowania państw dla dokonywania czynności związanych z negocjowaniem i zawieraniem umowy międzynarodowej?
 5. Co to są zastrzeżenia do umowy międzynarodowej, kiedy i pod jakimi warunkami można je składać?
 6. Jakie skutki prawne może powodować zasadnicza zmiana okoliczności w wykonywaniu umowy międzynarodowej (klauzula rebus sic stantibus)?
 7. Jakie są przesłanki nieważności umowy międzynarodowej?
 8. Co to jest zwyczaj międzynarodowy, jakie elementy stanowią o normie zwyczajowej?
 9. Suwerenności państwa – jakie czynniki mogą ograniczać wykonywanie praw suwerennych przez państwa?
 10. Jakie sposoby powstania i upadku państw wyróżnia prawo międzynarodowe?
 11. W jaki sposób państwo może nabyć oraz utracić terytorium w prawie międzynarodowym?
 12. Co to jest sukcesja w prawie międzynarodowym, w jakich przypadkach zachodzi?
 13. Jakie są przesłanki odpowiedzialności międzynarodowej?
 14. Jakie rodzaje sankcji występują w prawie międzynarodowym?
 15. Jakie funkcje, zgodnie z Konwencją wiedeńską z 1961 r., pełni misja dyplomatyczna?
 16. Co to są listy uwierzytelniające, kto i komu je wystawia?
 17. Kto to jest konsul honorowy, co odróżnia konsulów zawodowych od honorowych?
 18. Jakie czynności może podejmować konsul na rzecz ochrony obywatela swojego państwa?
 19. Co to są rzeki międzynarodowe, jaki jest ich status w prawie międzynarodowym?
 20. Co to jest morze terytorialne państwa nadbrzeżnego, kto i w jakim zakresie może z niego korzystać?
 21. Jaki status przestrzeni kosmicznej w prawie międzynarodowym, kto i w jakim zakresie może z niej korzystać?
 22. Jakie podstawowy zasady określają wykonywanie ekstradycji w prawie międzynarodowym?
 23. Jaki jest status prawny Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. i zawartych w niej praw jednostki?
 24. Kto i w jakiej sprawie może wystąpić ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
 25. Co w prawie międzynarodowym oznacza pojęcie „uchodźcy”, co różni uchodźcę od imigranta?
 26. Jakie są kompetencje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych?
 27. Prawo do samoobrony określone w Karcie Narodów Zjednoczonych, kogo i do czego uprawnia?
 28. Jakie cechy Unii Europejskiej uzasadniają nazywanie jej organizacją ponadnarodową w odróżnieniu od tradycyjnych organizacji międzynarodowych?
 29. Omów dyplomatyczne środki rozwiązywania sporów międzynarodowych.
 30. Jaki jest zakres właściwości (kompetencji) przedmiotowej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jakie spory może rozstrzygać?

PRAWO FINANSOWE

 1. Ustrój pieniężny RP i znaczenie prawne pieniądza
 2. Podmiotowe ujęcie sektora finansów publicznych
 3. Status prawny jednostek budżetowych
 4. Status prawny samorządowych zakładów budżetowych
 5. Jednostki gospodarki budżetowej
 6. Zaciąganie bieżących zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych
 7. Obowiązek dochodzenia roszczeń finansowych
 8. Stosowanie ulg w spłacie państwowych należności pieniężnych
 9. Stosowanie ulg w spłacie samorządowych należności pieniężnych
 10. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny
 11. Procedura stanowienia budżetu państwa
 12. Tryb uchwalenia budżetu samorządowego
 13. Zaciąganie zobowiązań pożyczkowo-kredytowych przez gminy
 14. Emisja skarbowych papierów wartościowych
 15. Emisja obligacji komunalnych
 16. Charakter prawny dotacji z budżetu państwa
 17. Charakter prawny subwencji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 18. Blokada państwowych wydatków budżetowych
 19. Tryb przyznawania środków europejskich beneficjentom
 20. Umowa o dofinansowanie kosztów realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich
 21. Następstwa prawne wyłudzenia lub uchybień w gospodarowaniu środkami europejskimi
 22. Tryb dotowanie organizacji pożytku publicznego z budżetu samorządowego
 23. Obligatoryjny audyt wewnętrzny
 24. Pojęcie i charakter odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 25. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 26. Pozytywne przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 27. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 28. Rodzaje kar i zasady ich wymiaru w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 29. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań
 30. Wniosek o ukaranie w trybie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych