Ułatwienia dostępu

Studia podyplomowe – Instytut Prawa UEK

Gospodarowanie środkami unijnymi

Gospodarowanie środkami unijnymi

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE „GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI UNIJNYMI” – REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2024/2025

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych UEK zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe „Gospodarowanie środkami unijnymi” 

Zapisy na semestr zimowy 2024/2025 trwają do dnia 30 września 2024 r.

Kontakt: Mgr Małgorzata Burkowicz,  tel. 12 2937460,  507160969,

e-mail: burkowim@uek.krakow.pl

Program studiów obejmuje problematykę funduszy europejskich, zasady prowadzenia polityki rozwoju, funkcjonowanie rządowych i samorządowych programów operacyjnych, procedury przyznawania środków unijnych oraz zasady zarządzania projektami finansowanymi z tych środków, a także udzielanie i rozliczanie zamówień finansowanych ze środków europejskich.

W szczególności przedstawione zostaną rządowe programy operacyjne:

 • Infrastruktura, Klimat, Środowisko
 • Nowoczesna Gospodarka
 • Rozwój Cyfrowy
 • Polska Wschodnia
 • Rozwój Społeczny
 • Współpraca Terytorialna
 • Migracje, Granice i Bezpieczeństwo

Znaczące miejsce w programie studiów ma  Małopolski Program Rozwoju Regionalnego

Duże znaczenie ma również problematyka wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF)

KPO wpisuje się w zalecenia Rady UE dla Polski (CSR) oraz Krajowy Program Reform. Obejmuje reformy i inwestycje, które rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą do 31 sierpnia 2026 r. w następujących obszarach:

 

 

Program studiów podyplomowych:

„Gospodarowanie środkami unijnymi”  (180 h),  35 ECTS

 

I. Fundusze europejskie (15 h), 3 ECTS

II. Zasady publicznej gospodarki finansowej w zarysie (20 h), 5 ECTS

III. Zasady prowadzenia polityki rozwoju – programy operacyjne (40 h), 8 ECTS

IV. Zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków unijnych (45 h), 8 ECTS

V. Udzielanie zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych (30 h), 5 ECTS

VI. Kontrola wydatkowania środków unijnych (10 h), 3 ECTS

VII. Warsztaty: profesjonalna obsługa projektu (20 h), 3 ECTS

 

 Program studiów podyplomowych: „Gospodarowanie środkami unijnymi”  (180 h),  35 ECTS

I. Fundusze europejskie (15 h), 3 ECTS

 1. Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej (UE)
 2. Polityka spójności i inne instrumenty integracyjne
 3. Budżet UE, perspektywa finansowa na lata 2021 – 2027
 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 5. Fundusz Spójności UE
 6. Fundusz Społeczny UE
 7. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
 8. Europejski Fundusz Morski i Rybacki
 9. Szczególne instrumenty finansowe, fundusz na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności
 10. Krajowy Plan Odbudowy (transformacja strukturalna, wsparcie dla przedsiębiorców, wzmocnienie potencjału naukowego na rzecz gospodarki, wsparcie rynku pracy, reforma ochrony zdrowia, przedsięwzięcia na rzecz cyfryzacji oraz ekologii)
 11. Zamkniecie perspektywy finansowej 2014 – 2020.

 

II. Zasady publicznej gospodarki finansowej w zarysie (20 h), 5 ECTS

 1. Pojęcie i ochrona środków publicznych, środki unijne jako publiczne
 2. Planowanie finansowe, budżet państwa a budżet środków europejskich, budżety samorządowe
 3. Zasady gromadzenia i wydatkowania środków publicznych
 4. Zagadnienia prawno-dotacyjne
 5. Zaciąganie zobowiązań finansowych
 6. Kontrola finansowa, audyt finansowy
 7. Formy dotowania działalności pożytku publicznego
 8. Warunki udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsiębiorców
 9. Dyscyplina finansów publicznych
 10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – podstawy odpowiedzialności, przegląd uchybień karalnych, w tym co do beneficjentów środków unijnych                                                                                                                 

III. Zasady prowadzenia polityki rozwoju – programy operacyjne (40 h), 8 ECTS

 1. Krajowe instrumenty planowania strategicznego, strategie regionalne i lokalne
 2. Struktura i znaczenie prawne rządowych oraz samorządowych programów operacyjnych
 3. Przegląd rządowych programów operacyjnych (na rzecz infrastruktury i środowiska, inteligentnego rozwoju, cyfryzacji, rozwoju regionów wschodnich, sprawiedliwej transformacji, rolnictwa oraz współpracy terytorialnej)
 4. Regionalne programy operacyjne, małopolski Program Rozwoju regionalnego
 5. Organizacyjne aspekty realizacji programu operacyjnego, status instytucji zarządzających , pośredniczących i wdrożeniowych
 6. Pojęcie i rodzaje projektów finansowanych ze środków unijnych (projekty kwalifikowane w trybie konkursowym, projekty indywidualne oraz projekty systemowe)
 7. Zorganizowanie konkursu na wybór projektów do dofinansowania (ukształtowanie warunków konkursowych, zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu, znaczenie prawne rozstrzygnięcia, środki odwoławcze)
 8. Procedura wnioskowania o dofinansowanie kosztów realizacji projektu, kwalifikacja formalne i ocena projektu, konsekwencje wyboru projektu do dofinansowania, obowiązek zawarcia umowy finalnej
 9. Charakterystyka prawna umowy o dofinansowanie kosztów realizacji projektu, przegląd klauzul istotnych, zasady wykonywania i kontrola wykonywania, sytuacja prawna beneficjenta
 10. Zasady realizacji płatności, uwarunkowania formalne, obsługa bankowa płatności
 11. Cofnięcie dofinansowania, stosowanie tzw. korekt finansowych, rozliczenia
 12. Egzekwowanie zwrotu dofinansowania w trybie administracyjnym

IV. Zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków unijnych (45 h), 8 ECTS

 1. Charakterystyka formalna projektu, rodzaje projektów, uwarunkowania programowe
 2. Planowanie i programowanie rozwoju przedsiębiorstwa, sporządzanie biznesplanów
 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa w zarysie, znaczenie sprawozdawczości finansowej
 4. Mikroanaliza przedsięwzięcia inwestycyjnego, przegląd źródeł finansowania rozwoju, założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji budowlanych z uwzględnieniem wymogów planowania przestrzennego
 5. Zasady opisu projektów rozwojowych i szacowania ich kosztów, analiza potrzeb i wymagań po stronie beneficjenta, rola projektu budowlanego
 6. Montaż finansowy projektu, koszty kwalifikowane
 7. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji projektu, dokumentacja towarzysząca
 8. Zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów realizacji projektu, przegląd powinności stron i zasady ich wykonywania
 9. Rola wytycznych instytucji zarządzającej
 10. Plan i harmonogram realizacji projektu a harmonogram płatności
 11. Wymagania ewidencyjne
 12. Partnerstwo wsparcia realizacyjnego, status partnera, odpowiedzialność beneficjenta za part- nera
 13. Zaciąganie zobowiązań majątkowych przez beneficjentów środków unijnych
 14. Przegląd podstawowych typów transakcji majątkowych i zasady ich rozliczania
 15. Opodatkowanie transakcji w zarysie
 16. Obsługa kadrowa projektu, zatrudnianie pracowników, zatrudnianie wykonawców na podstawie umów cywilno-prawnych
 17. Komunikacja elektroniczna w toku realizacji projektu (e-PUAP, podpis kwalifikowany a podpis zaufany lub osobisty)
 18. Wnioski i płatności częściowe, w tym zaliczkowe
 19. Monitoring realizacji projektu, nadzór kontraktowy
 20. Przegląd czynników ryzyka realizacyjnego
 21. Dopuszczalne zmiany umowy o dofinansowanie kosztów realizacji projektu
 22. Problem kwalifikowalności kosztów (wydatków) w praktyce
 23. Obowiązek poddania się kontroli instytucji zarządzającej (pośredniczącej), wymierzanie korekt finansowych w praktyce
 24. Zasady rozliczania projektów unijnych
 25. Zamknięcie projektu, sprawozdawczość, problem tzw. trwałości projektu, finalne cofnięcie dofinansowania
 26. Odpowiedzialność majątkowa a odpowiedzialność osobista za uchybienia popełniane przy realizacji projektu.                                                                                                                                                                                                                                   

V. Udzielanie zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych (30 h), 5 ECTS

 1. Zakres reżimu prawa zamówień publicznych, przegląd ważniejszych wyłączeń, status drobnych zamówień publicznych
 2. Rodzaje zamówień publicznych według kryteriów przedmiotowych
 3. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych, procedury przetargowe a negocjacyjno-przetargowe, udzielenie zamówienia z wolnej ręki, udzielanie zamówień małej wartości
 4. Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego (opis przedmiotu transakcji i szacowanie jego wartości, wybór trybu postepowania, specyfikacja warunków zamówienia)
 5. Przegląd podstawowych warunków przetargowych, zaprojektowanie umowy finalnej
 6. Ramowy tok czynności przetargowych
 7. Dopuszczalność i przebieg procedur negocjacyjno-przetargowych, udzielenie zamówienia z wolnej ręki
 8. Obowiązek zawarcia umowy finalnej w praktyce, ustanowienie zabezpieczenia należytego jej wykonania
 9. Środki ochrony prawnej wykonawców
 10. Unieważnienie postepowania a unieważnienie umowy finalnej
 11. Zasady wykonywania zamówień publicznych, współdziałanie zamawiającego z wykonawcą, zaliczkowanie wykonawcy, problem podwykonawstwa
 12. Dopuszczalne zmiany w umowie, wyjątkowe możliwości przedwczesnego jej rozwiązania
 13. Dochodzenie roszczeń, odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia
 14. Podstawy zapłaty należności wykonawcy – rozliczenie zamówienia
 15. Pozostałe zagadnienia.                                                                                                                                                                                                                                              

VI. Kontrola wydatkowania środków unijnych (10 h), 3 ECTS

 1. Zasady ogólne, rodzaje i kryteria kontroli
 2. Kontrola zarządcza a audyt finansowy
 3. Kontrola inspekcyjna
 4. Przegląd kompetencji kontrolnych organów kontroli instytucjonalnej
 5. Kontrola skarbowa
 6. Kontrola sprawowana przez instytucje zarządzające (pośredniczące) programami operacyjnymi
 7. Kontrola zamówień większej wartości sprawowana przez Prezesa UZP
 8. Współdziałanie organów kontroli instytucjonalnej
 9. Postępowanie kontrolne w zarysie, znaczenie prawne wyniku kontroli
 10. Następstwa kontroli, zaleczenia pokontrolne
 11. Odpowiedzialność za uchybienia ujawniane w wyniku kontroli
 12. Pozostałe zagadnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VII. Warsztaty: profesjonalna obsługa projektu (20 h), 3 ECTS

 1. Przygotowanie wniosku konkursowego o dofinansowanie kosztów realizacji projektu
 2. Prowadzenie dokumentacji kontraktowej oraz ewidencyjno-rozliczeniowej
 3. Obsługa wniosków o płatności częściowe
 4. Konstruowanie umów cywilnoprawnych na piśmie lub w formie elektronicznej
 5. Udzielanie zamówień publicznych w trybie przetargowym