Ułatwienia dostępu

Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu
Dyrektor Instytutu Prawaprof. dr hab. Bogusława Gnela
Gnela Boguslawa

Do zadań Dyrektora Instytutu należy:

Zarządzanie działalnością w zakresie kształcenia i spraw studenckich na kierunku prawo prowadzonym przez Instytut, w tym m.in.:

  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesu dydaktycznego,
  • obsadzenie zajęć na kierunku prawo,
  • analizowanie wyników oceny nauczycieli akademickich,
  • formułowanie zaleceń dla pracowników katedr funkcjonujących w instytucie w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
  • koordynowanie i nadzorowanie procesu dyplomowania studentów,
  • prowadzenie nadzoru nad efektami uczenia się w ramach kierunku prawo,
  • zatwierdzanie indywidualnych planów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  • decydowanie o obsadzie zajęć na podległych kierunkach studiów,
  • przeprowadzanie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą lub potwierdzanie ukończenia studiów w zakresie kierunku prawo.

Obsadzanie zajęć z zakresu prawa na kierunkach studiów prowadzonych przez inne Instytuty na podstawie porozumienia z dyrektorem tego Instytutu (§ 75 ust. 2 pkt 2 Statutu UEK).

Zastępca Dyrektora Instytutu Prawadr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK