English Kontrast

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych obejmuje:


  • unikatowe programy kształcenia ukierunkowane na aspekty praktyczne oraz profesjonalna kadra dydaktyczna.
  • studia przygotowujące słuchaczy do egzaminów branżowych i zawodowych, w tym egzaminu na doradcę podatkowego.

Kierunki studiów podyplomowych

Studia Doradztwo Podatkowe funkcjonują przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego – Kierownik Studiów Prof dr. hab. B. Gnela, a opiekę merytoryczną sprawuje Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego – Kierownik merytoryczny studiów dr hab. A. Kaźmierczyk, prof UEK.

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe funkcjonują od 2005/2006 r i cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie odbyła się już XXII edycja studiów. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki jak i praktyki prawa oraz finansów.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a także przygotowanie przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy do stosowania przepisów prawa podatkowego. Studia kierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego, a także do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, chcących samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego, oraz do pracowników komórek rachunkowo-podatkowych.

Zapraszamy.

WIĘCEJ
Studia Prawo Deweloperskie i Lokalowe funkcjonują w Instytucie Prawa UEK przy Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego – Kierownik Studiów dr hab. A. Kaźmierczyk, prof. UEK. Kierownik Merytoryczny dr Ewelina Badura.

Studia Podyplomowe Prawo deweloperskie i lokalowe zostały uruchomione ze względu na duże zainteresowanie prawem nieruchomości a także na zapotrzebowanie rynku. Obecnie trwa nabór do I edycji studiów. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki jak i praktyki prawa nieruchomości.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku deweloperskiego i lokalowego w Polsce w tym zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady, jak i zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych.

Zapraszamy.

WIĘCEJ
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją prowadzić, a także dla pracowników małych i średnich ,,firm" zainteresowanych uzupełnieniem, pogłębieniem i usystematyzowaniem oraz aktualizacją wiedzy prawniczej oraz wszystkich osób, które w jakiś sposób stykają się w swojej pracy z działalnością gospodarczą. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

WIĘCEJ
Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i praktyki konsularnej oraz elementów dyplomacji. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji konsularnych, przygotowując absolwenta do kariery w służbie konsularnej (oraz w dyplomacji). Może być także wykorzystana przy wykonywaniu czynności niezwiązanych bezpośrednio z pracą w służbie zagranicznej. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

WIĘCEJ
Studia Podyplomowe Prawo Medyczne i Ochrona Zdrowia prowadzone są przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego. Obejmują specjalistyczne zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym łącząc elementy prawa, ubezpieczeń, finansów i etyki. Autorski program studiów uwzględnia zarówno aktualne zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego, w tym m.in. procedury związane z zakażeniami i epidemią oraz prawne konsekwencje ich stosowania, jak również nowości takie jak telemedycyna, e-wizyta, e-recepta i nowe technologie wykorzystywanych w ochronie zdrowia.

WIĘCEJ
Studia Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych funkcjonują przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego – Kierownik Studiów Prof dr. hab. B. Gnela, a opiekę merytoryczną sprawuje Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy – Kierownik merytoryczny studiów dr hab. M. Szaraniec, prof UEK.

Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych funkcjonują od roku akademickiego 2008/2009 i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie odbywa się już XIII edycja tych studiów. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki jak i praktyki prawa.

Celem studiów jest przygotowanie przedsiębiorców lub ich pracowników, a także pracowników innych pracodawców, do stosowania w praktyce przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą wykonywać pracę w działach kadr (spraw pracowniczych), w instytucjach kontroli pracy np. PiP), w ZUS - ie a także do mikro i, małych przedsiębiorców, chcących samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Zapraszamy.  

WIĘCEJ
Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać reguły zamówień publicznych, czy też pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, a w szczególności dla kadry zarządzającej, pracowników instytucji zamawiających uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne.

WIĘCEJ
Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej w ujęciu interdyscyplinarnym, w odniesieniu do wiedzy ekonomicznej, zwłaszcza w obszarze rachunkowości i wyceny dóbr niematerialnych, w zakresie problematyki zarządzania własnością intelektualną oraz procesów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. W ramach studiów szczegółowo zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu ochrony praw własności intelektualnej w ujęciu praktycznym, co pozwoli absolwentom kierunku nie tylko na zdobycie i pogłębienie wiedzy prawniczej ale także umiejętności komercjalizacji wiedzy i technologii. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

WIĘCEJ